บทสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562

   
  รหัสผู้ใช้     
  รหัสผ่าน     
   
   
พัฒนาโดย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์